Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Ανώτερο επίπεδο διανόησης


Τι είπε λοιπόν ο ποιητής;
Θα σου δίνω όσα και το 2015 αλλά σε 14 μισθούς.
Δηλαδή θα σου κρατάω τον 4024 αλλά δεν θα στον κρατάω γιατί δεν θα στο λέω και δεν θα τον βλέπεις στην εξόφληση.
Κούφανέ μας και δώσε πόνο.
Ρε Ζησιμόπουλος που σας χρειάζεται.

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
Κάθε μεταβολή που προκαλεί υλική ή ηθική ζημιά στον εργαζόμενο έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι αποτελεί βλαπτική μεταβολή. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Μετάθεση σε άλλο κατάστημα ή παράρτημα της επιχείρησης, όταν η σύμβαση εργασίας προσδιορίζει σαφώς συγκεκριμένο τόπο.
 • Μετάθεση στην ίδια πόλη, μετακίνηση σε άλλο τμήμα με ταυτόχρονη μείωση των αποδοχών.
 • Ανάθεση κατώτερων καθηκόντων με αποτέλεσμα την ηθική μείωση του εργαζομένου.
 • Διακοπή της μεταφοράς του εργαζόμενου με όχημα του εργοδότη.
 • Μεταβολή του είδους της εργασίας.
 • Μεταβολή του ωραρίου πέραν του νομίμου.
 • Μείωση ωρών εργασίας με αντίστοιχη μείωση του μισθού.
 • Καθυστέρηση αποδοχών με σκοπό τον εξαναγκασμό σε παραίτηση.
 • Συμψηφισμός πρόσθετων αποδοχών σε νόμιμες αυξήσεις.
 • Την αλλαγή ασφάλισης στο ΙΚΑ.
 • Κάθε αυθαίρετη μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας του εργαζόμενου η οποία είναι βλαπτική για τον εργαζόμενο, θεωρείται ως καταγγελία της συμβάσεως εργασίας.
Το εκ του νόμου προβλεπόμενου ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και τι ισχύει σε περιπτώσεις υπέρβασής του περιγράφει αναλυτικά κείμενο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Ο χρόνος εργασίας είναι ζήτημα μεγάλης σπουδαιότητας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, καθώς αποτελεί τη χρονική διάρκεια κατά την οποία ο εργαζόμενος είναι  υποχρεωμένος να θέτει καθημερινά ή και εντός μεγαλύτερης χρονικής περιόδου (εβδομάδα, μήνας κ.ο.κ.) την εργασία του στη διάθεση του εργοδότη. Πρόκειται, δηλαδή, για αυτό που αποκαλείται ωράριο εργασίας και συνήθως ορίζεται ως ημερήσιο ή εβδομαδιαίο.
Ο χρόνος εργασίας μπορεί να διαιρεθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:
 • Σε νόμιμο και σε συμβατικό ωράριο.
 • Σε ημερήσιο και σε εβδομαδιαίο ωράριο.
 • Σε κανονικό ωράριο, που έχει διάρκεια ίση είτε με το ανώτατο όριο του νόμιμου ή του συμβατικού ωραρίου, και στο πέραν από το κανονικό, που περιλαμβάνει την υπερεργασία και τις υπερωρίες (νόμιμες και παράνομες).
 • Σε πλήρες και σε μειωμένο ωράριο.
 • Σε συνεχές και σε διακεκομμένο ή σε εκ περιτροπής.
 • Σε ημερήσιο και σε νυχτερινό.
Νόμιμο ωράριο εργασίας
Ο νόμιμος χρόνος εργασίας ρυθμίζεται από κανόνες δημοσίας τάξης και ισχύει ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση εργασίας είναι έγκυρη ή άκυρη. Ως νόμιμο χαρακτηρίζεται το ωράριο που καθορίζεται από τον νόμο και αποτελεί την ανώτατη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια απασχόλησης του εργαζομένου. Οι διατάξεις του νόμου ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων και είναι υποχρεωτικές.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η ατομική συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη να παραβιάζει το νόμιμο ωράριο εργασίας, υπό την έννοια της συνομολόγησης μεγαλύτερου ημερήσιου ή εβδομαδιαίου χρόνου.
Για αυτό τον λόγο, μόνο μικρότερα ωράρια μπορούν να εφαρμοστούν και όχι μεγαλύτερα των νομίμων. Η εργασία πέραν των ορίων του νόμιμου ωραρίου θεωρείται και αμείβεται ως υπερωρία. Το νόμιμο ωράριο είναι οκτώ (8) ώρες την ημέρα και σαράντα οκτώ (48) ώρες την εβδομάδα (άρθρα 1 και 2 του ΠΔ 27/4.7.1932).

Ο συμβατικός χρόνος εργασίας
Συμβατικός χρόνος εργασίας είναι αυτός που καθορίζεται με συμφωνία (ατομική σύμβαση, κανονισμός συμβατικής ισχύς, πρακτική εκμετάλλευσης κ.ά.). Με το συμβατικό ωράριο εξομοιώνεται το ωράριο που θεσπίζεται με συλλογική σύμβαση εργασίας. Ήδη από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1984 έχει καθιερωθεί (από 1/1/1984) η εβδομάδα των σαράντα (40) εργάσιμων ωρών. Όταν το συμβατικό ωράριο είναι βραχύτερο του νομίμου, η απασχόληση του εργαζομένου στο χρονικό διάστημα μεταξύ συμβατικού και νόμιμου ωραρίου δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση αλλά υπερεργασία.
Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας
1. Υπερεργασία
Σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 3385/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3863/2010) η υπερεργασία διακρίνεται σε απλή και σε θεσμοθετημένη. Η απλή είναι η υπέρβαση του ατομικού συμβατικού χρόνου εργασίας μέχρι τις σαράντα (40) ώρες. Η θεσμοθετημένη είναι η υπέρβαση των σαράντα (40) ωρών κατά μία ώρα την ημέρα μέχρι τις σαράντα πέντε (45) ώρες την εβδομάδα [ή μέχρι τις σαράντα οκτώ (48) ώρες για όσους εργάζονται με το εξαήμερο σύστημα απασχόλησης].
Τα χαρακτηριστικά της θεσμοθετημένης υπερεργασίας μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: α) Υπολογίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομαδιαία βάση β) Επιβάλλεται κατά την κρίση του εργοδότη στο πλαίσιο του διευθυντικού δικαιώματος. Βέβαια, όταν πρόκειται για υπερεργασία σε μονιμότερη βάση, απαιτείται συμφωνία του εργαζομένου γ) Η αμοιβή της περιλαμβάνει προσαύξηση 20%.
Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και, εφόσον ζητηθεί από τον τελευταίο, αυτός είναι υποχρεωμένος να την παρέχει.
2. Υπερωριακή εργασία
Ως υπερωριακή απασχόληση νοείται γενικά η υπέρβαση του ανώτατου ημερήσιου νόμιμου χρόνου εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Σύμφωνα με τον Ν. 3385/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3863/2010, η απασχόληση πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο ή των σαράντα οκτώ (48) την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο σύστημα εργασίας θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται από όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαδικασίες έγκρισής της.
Προϋποθέσεις νόμιμης υπερωριακής εργασίας
α) Έγγραφη αναγγελία για την επικείμενη υπερωριακή απασχόληση από τον εργοδότη προς την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
β) Τήρηση ειδικού βιβλίου υπερωριών, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
γ) Μη υπέρβαση ενός ανώτατου ορίου ωρών που καθορίζεται σε ημερήσια και σε ετήσια βάση. Ο νόμος καθορίζει τη διάρκεια της ημερήσιας υπερωριακής απασχόλησης σε τέσσερις (4) ώρες (συμπεριλαμβανομένης και της υπερεργασίας) και θέτει ως ανώτατο ημερήσιο ωράριο το 12ωρο.
δ) Ύπαρξη ορισμένου λόγου που δικαιολογεί την υπερωριακή απασχόληση. Οι λόγοι αναφέρονται στον νόμο (επείγουσας φύσης εργασία, εξαιρετική σώρευση εργασίας, εργασία παραμονές εορτών, αναπλήρωση ωρών εργασίας).
Αμοιβή υπερωριακής εργασίας
Η υπερωριακή απασχόληση δίνει το δικαίωμα για επιπλέον αμοιβή (προσαύξηση), την οποία ορίζει ο νόμος σε ποσοστό 40% για υπερωρίες μέχρι 120 ώρες και σε 60% για τις επιπλέον των 120 ωρών, όπου αυτή επιτρέπεται. Η προσαύξηση υπολογίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, δηλαδή στο σύνολο των νόμιμων αποδοχών.
Μη νόμιμη (κατ’ εξαίρεση υπερωρία), σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (άρθρα 1 και 4 Ν. 3385/2005 όπως τροποποιήθηκε στον Ν. 3863/2010) είναι η υπερωρία όταν πραγματοποιείται κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους. Ο εργαζόμενος, για την παράνομη υπερωριακή εργασία, δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 80%. Ο υπολογισμός της προσαύξησης γίνεται επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου και όχι επί του νόμιμου.
Είναι προφανές ότι σε περίπτωση που ισχύει συμβατικό ωράριο μικρότερο των 40 ωρών την εβδομάδα, η απασχόληση πέραν του μικρότερου αυτού ωραρίου και έως 40 ώρες αμείβεται ως απλό ωρομίσθιο.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Νέο ωράριο

Από Δευτέρα 2 Οκτώβρη έχουμε εφαρμογή του νέου ωραρίου.
07.00-15.00 με διάλειμμα 11-11.15 , 15.00-23.00 με διάλειμμα 19.00-19.15 και 23.00-07.00 με διάλειμμα 03.00-03.15.
Στα διαλείμματα πηγαίνουμε στο χώρο που τσουρμάρουμε για καφέ,νερό,σάντουιτς,φυσικές ανάγκες (εξαιρείται ο αυνανισμός γιατί είναι αποκλειστικότητα άλλων).
Ενημερωθείτε και οργανωθείτε.
Καλή φώτιση και καλά κρασιά.


Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η οικογένεια του ΟΛΠ και της COSCO εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την απροσδόκητη απώλεια του Ιωάννη Κούβαρη, Συμβούλου Διοίκησης, Μέλους Δ.Σ. και πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Ειδική ΓΣ την Τρίτη 18/7


14-07-17
 
Καλούμε όλα τα μέλη της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ  την Τρίτη 18.7.17 στις 12:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων στα Κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ σε Ειδική Γενική Συνέλευση για αποδοχή όρων συλλογικής διαπραγμάτευσης και έγκριση του σχεδίου του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΛΠ.
Το σχέδιο του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΛΠ που θα υποβληθεί για έγκριση από την Ειδική ΓΣ της Ένωσης την Τρίτη 18.7, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.
Η συμμετοχή όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη.

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Οι ιπτάμενοι αναρχικοί αρνούνται να φύγουν από το Αμβούργο...


Προβληματισμό έχει προκαλέσει στην γερμανική αστυνομία η απόφαση των ιπτάμενων αναρχικών να εγκαταλείψουν τα...
Εξάρχεια και να χτίσουν τις φωλιές τους στις ταράτσες του Αμβούργου.

Οι ιπτάμενοι αναρχικοί, αφού τα έκαναν όλα λίμπα στο Αμβούργο στη διάρκεια της συνόδου των G20, αρνούνται να εγκαταλείψουν την πόλη και να επιστρέψουν στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το κλίμα του Αμβούργου είναι καλό για τους ιπτάμενους αναρχικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να επιστρέψουν στον καύσωνα της Αθήνας.

Οι ιπτάμενοι αναρχικοί επέλεξαν να κάνουν τις φωλιές τους στις ταράτσες των διάσημων μπoυρδέλων του Αμβούργου, με αποτέλεσμα να διώχνουν τους πελάτες και οι πoυτάvες να το ξύνουν όλη μέρα.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε πως οι ιπτάμενοι αναρχικοί βλάπτουν την εικόνα της Γερμανίας στο εξωτερικό και κάνουν κακό στον τουρισμό, αφού οι εκλεκτοί τουρίστες δεν μπορούν να γ@μήσουν.

Οι γερμανικές αρχές ζήτησαν την βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης για να διώξουν τους ιπτάμενους αναρχικούς από τις ταράτσες των μπoυρδέλων του Αμβούργου, και να λειτουργήσει πάλι η αγορά κρέατος.

Σύμφωνα με νέο αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η ελληνική κυβέρνηση σκέφτεται να στείλει τα ΜΑΤ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταλάβουν την πλατεία Εξαρχείων, ώστε να επιστρέψουν οι ιπτάμενοι αναρχικοί και να τους κουτσουλήσουν.

Οι ιπτάμενοι αναρχικοί έχουν ενημερωθεί για την προβοκάτσια της ελληνικής κυβέρνησης, και σκοπεύουν να μείνουν στο Αμβούργο μέχρι τον Αύγουστο που θα πετάξουν μέχρι την Ικαρία για τα πανηγύρια...

pitsirikos.net