Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

GREEKS AND FOREIGNERS LOVERS

Νόμος 4024/2011 - Άρθρο 31 Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το N.4141/2013. Το ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβής προσωπικού εφαρμόζεται και στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του Ν. 3429/2005, καθώς και στις θυγατρικές τους, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1 , 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού. ββ) το Δημόσιο ή το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, μόνοι ή από κοινού, έχουν την πλειοψηφία των μετοχών. γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της μειοψηφίας.


Είχαμε που λες Μπόκολη ένα αγαπητικό εγχώριο πολλά χρόνια με την καταβολή της άδειας και του επιδόματος και  μας προέκυψε και αλλοδαπός εραστής με τον 4024.
Τι είπε λοιπόν ο μάγκας; Κακώς τον κρατάμε αλλά θα συνεχίσουμε να τον κρατάμε.
Τι νόμους και παπάρια μου λέτε.
Είναι που κατουρηθήκαμε από τα γέλια με τον σεβασμό στην ελληνική νομοθεσία.
Πως το έλεγε ο Αλ (ο Καπόνε ντε)
Περισσότερα σου κλέβει ένας δικηγόρος με γυαλιά και την δερμάτινή του τσάντα παρά 10 μαφιόζοι με τα πολυβόλα τους.
Κατά τα άλλα όλα καλά και να μην ξεχάσω την απεργία της ΓΣΕΕ νομίζω στις 8 Δεκέμβρη.