Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΗΤΡΩΟ Α΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ

Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων
φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων
φορτοεκφόρτωσης και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών.
Ο φορτοεκφορτωτής Μητρώου Α΄ εκτελεί ιδίως τις ακόλουθες εργασίες:
1. Εκτελεί φορτοεκφορτωτικές εργασίες χειρονακτικά ή/και με χρήση εργαλείων
φορτοεκφόρτωσης.
1.1 Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και φορτίων χύδην ή
συσκευασμένων φορτίων (σε σάκους, κιβώτια, δέματα ή άλλο).
1.2 Μεταφέρει και τοποθετεί εμπορεύματα στα μεταφορικά μέσα και στις αποθήκες.
1.3 Φορτοεκφορτώνει φορτία με χρήση μεταφορικού ιμάντα ή σωληνώσεων στους
χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
1.4 Μεταφέρει και τοποθετεί εφόδια των μεταφορικών μέσων.
1.5 Τακτοποιεί και στερεώνει τα εμπορεύματα στις αποθήκες και στα χερσαία
μεταφορικά μέσα.
1.6 Στοιβάζει-αποστοιβάζει και ασφαλίζει τα εμπορεύματα σε αποθήκες και σε
χερσαία μεταφορικά μέσα.
1.7 Λύνει/δένει τροχοφόρα οχήματα σε χερσαίους χώρους εναπόθεσης ή σε χερσαία
μεταφορικά μέσα.
1.8 Ασφαλίζει και απασφαλίζει εμπορευματοκιβώτια στους χερσαίους χώρους
εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
1.9 Οδηγεί και χειρίζεται οχήματα για τα οποία απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα
οδήγησης για να τοποθετήσει και να μεταφέρει τα εμπορεύματα στους χερσαίους
χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
2. Εκτελεί την ενσάκιση, ζύγιση, ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων.
2.1 Συσκευάζει σε σακιά ή κιβώτια χύδην φορτία ή άλλα εμπορεύματα.
2.2 Επιλέγει τα εμπορεύματα στους χερσαίους χώρους και τα εναποθέτει στο
κατάλληλο σημείο.
2.3 Διαλέγει και ταξινομεί τα εμπορεύματα και τα φορτία στους χερσαίους χώρους
εναπόθεσης ή αποθήκευσης.
2.4 Ταξινομεί το εμπόρευμα ανάλογα με το είδος και το βάρος του.
2.5 Εκτελεί τη ζύγιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
2.6 Καθαρίζει τον χώρο.
3. Αναλαμβάνει τις αχθοφορικές εργασίες.
3.1 Μεταφέρει και τοποθετεί τις αποσκευές των επιβατών στα μεταφορικά μέσα και
στις αποθήκες φύλαξης αποσκευών.
3.2 Μεταφέρει άτομα που χρήζουν βοήθειας κατά την από-επιβίβαση τους σε
μεταφορικά μέσα.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΗΤΡΩΟ Β΄: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ

Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων και τη διενέργεια πάσης φύσεως
φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανάλογα μετην πιστοποιημένη εξειδίκευσή του. Ο
φορτοεκφορτωτής Μητρώου Β΄ εκτελεί τις εργασίες που εμπίπτουν στο Μητρώο Α’
και ιδίως τις ακόλουθες επιπλέον εργασίες:
1. Χειρίζεται μηχανήματα ή οχήματα ή μηχανολογικό εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης
για τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και τακτοποίηση των εμπορευμάτων.
1.1 Χειρίζεται ανυψωτικά μηχανήματα για να μεταφέρει και να τοποθετήσει
εμπορεύματα σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα ή σε καθορισμένους χερσαίους
χώρους.
1.2 Χειρίζεται μηχανήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) για να
φορτώσει τα εμπορεύματα σε φορτηγά.
1.3 Χειρίζεται γερανό και περονοφόρο (clark) για την πλήρωση ή εκκένωση
εμπορευματοκιβωτίων, για τη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων και για την
τοποθέτηση εμπορευμάτων σε χερσαίους χώρους εναπόθεσης και αποθήκες.
1.4 Χειρίζεται μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου (σιλό).
1.5 Χειρίζεται μηχανήματα για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέσα στο πλοίο.
1.6 Χειρίζεται το γερανό του πλοίου για να τοποθετήσει το εμπόρευμα στο αμπάρι
του πλοίου.
2. Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση και την ασφάλιση των εμπορευμάτων.
2.1 Φορτοεκφορτώνει οχληρά, ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που απαιτούν ειδικό
χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας.
2.2 Συνδέει και αποσυνδέει τα εμπορεύματα στον γερανό.
2.3 Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε
καθορισμένο σημείο.
2.4 Φορτοεκφορτώνει φορτία με χρήση μεταφορικού ιμάντα ή σωληνώσεων μέσα σε
πλοία.
2.5 Συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις μεταφοράς υγρών φορτίων συστημάτων του
δεξαμενόπλοιου.
2.6 Διενεργεί το σύνολο των φορτοεκφορτωτικών εργασιών κύτους πλοίου.
2.7 Χειρίζεται νταλίκες για να τοποθετήσει και να μεταφέρει τα εμπορεύματα.
2.8 Στοιβάζει, αποστοιβάζει, τακτοποιεί και ασφαλίζει εμπορεύματα παντός τύπου
στα μεταφορικά μέσα.
2.9 Ασφαλίζει και απασφαλίζει τα εμπορευματοκιβώτια πάνω στα πλοία και τα
ειδικά ή επικίνδυνα φορτία πάνω σε όλα τα μεταφορικά μέσα και στους χερσαίους
χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης.
2.10 Διαλέγει και ταξινομεί τα συμβατικά φορτία.
2.11 Λύνει/δένει τροχοφόρα οχήματα στα χερσαία μεταφορικά μέσα.
3. Επιμελείται και εκτελεί την από ξηράς καβοδεσία των πλοίων.
3.1 Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την ασφαλή πρόσδεση ή
λύση του πλοίου.
3.2 Διευκολύνει την από θαλάσσης καβόδεση και εκτελεί τις συμπληρωματικές
εργασίες της καβόδεσης.
3.3 Τοποθετεί ή αφαιρεί τους τάκους από τα οχήματα εντός του πλοίου (έχμαση οχημάτων από πλοίο).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τι εγινε ρε συνάδελφοι ???? Θα ανέβουμε και στα μηχανήματα ?????