Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Ν. 2688/1-3-99 (ΦΕΚ 40 Α΄/ 1999) : Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο δωδέκατο Θέματα προσωπικού 

Ως προς τους λιμενεργάτες, αρχιεργάτες και επόπτες του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και τους σημειωτές του ΟΛΘ, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι πάσης φύσεως ετήσιες αποδοχές τους, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κανονισμούς εργασίας ή το τιμολόγιο πληρωμής φορτοεκφορτωτικών δικαιωμάτων, προκειμένου περί του ΟΛΘ, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερες από το ποσό που διαμορφώνει, υπολογιζόμενο σε ετήσια βάση, το ημερομίσθιο της 28ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλονται μηνιαίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: