Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΙΣ ΛΕΣ ΤΩΡΑ ..........................................

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ THΣ 23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
THΣ 23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

H ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/9/2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 21.399.539 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 85,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα παρουσιάζονται κατωτέρω:
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του Μακροχρόνιου Προγράμματος Ανταμοιβής Προσωπικού της Εταιρείας.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.915.621 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97,74% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε γενικότερα και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του 4548/2018 κατά το μέρος που αφορά στα Μέλη του ΔΣ στα οποία εφαρμόζεται η πολιτική αποδοχών, το Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Ανταμοιβής Προσωπικού της Εταιρείας.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 483.918 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.399.539.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του. 4548/2018, της τροποποίησης της υπάρχουσας Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας, λόγω της προσθήκης του Προγράμματος Ανταμοιβής Προσωπικού.
Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 20.907.902, ήτοι με πλειοψηφία 97,70% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την τροποποίηση της υπάρχουσας Πολιτικής Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρίας, λόγω της προσθήκης σε αυτήν του Προγράμματος Ανταμοιβής Προσωπικού.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 491.637 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.399.539.

Δεν υπάρχουν σχόλια: