Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΟΛΠ ΑΕ και οι θέσεις του Νίκου Αναστασόπουλου
3/12/2008

Το Marinews.gr δημοσιεύει όλη τη σημερινή τοποθέτηση του διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ, Νίκου Αναστασόπουλου, στη διάρκεια γεύματος εργασίας με τους δημοσιογράφους:

1. Σύμβαση Παραχώρησης Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ.
§ Αντάλλαγμα συνολικό εκτιμώμενο βάση προσφοράς 4,3δισ.
§ Εγγυημένο αντάλλαγμα 3,4δισ. ή 664εκ. σε ΚΠΑ
§ Επενδύσεις 320εκ. από Cosco μέχρι τέλους 2015.
§ Άνω των 800 θέσεων εργασίας
§ Η Cosco αναλαμβάνει τον Οκτώβριο 2009
§ Περίοδος συγκατοίκησης 6+2 μήνες.
Με την παραχώρηση υλοποιείται η ανάπτυξη της συγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας με νέα φορτία, σχεδόν τριπλασιασμό της δυναμικότητας μέσω υλοποίησης επενδύσεων ύψους άνω των €300εκ. μέχρι το 2015 που σε συνδυασμό με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΟΛΠ θα επιτρέψει στο λιμάνι του Πειραιά να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Δημιουργούνται άνω των 800 νέων άμεσων θέσεων εργασίας χωρίς να μεταβάλλεται το υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς. Ενισχύονται, η παραλιμενική βιομηχανία, όπως η ΝΕΖ, οι πρακτορεύσεις, οι προμήθειες που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιούν πολλαπλάσιο ετήσιο όγκο εργασιών.

2. Απολογισμός 9μήνου 2008.
Στο ΣΕΜΠΟ, εμφανίζεται μείωση φορτίου κατά 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Ο αριθμός προσεγγίσεων πλοίων περιορίσθηκε στο 1/3 της αντίστοιχης περιόδου του 2007, τα Ε/Κ μεταφόρτωσης πρακτικά μηδενίστηκαν, ενώ μέρος των ΕΚ για την εγχώρια αγορά εξυπηρετούνται από τον Αστακό ή το Λαύριο.

Στο Σταθμό Αυτοκινήτων οι αρνητικές επιπτώσεις περιορίζονται σε περίπου 6.5% μείωση των κινήσεων έναντι του 9μήνου το 2007. Σε σύγκριση με το μέσο όρο κινήσεων του παρελθόντος έτους και την αναμενόμενη άνοδο των μεταφορτώσεων, η μείωση είναι μεγαλύτερη και αγγίζει περίπου το 20%.


3. Οικονομικά στοιχεία 9μήνου 2008.
§ Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε μείωση της τάξης του 37,47% και ανήλθε σε Ευρώ 78.878.598 έναντι Ευρώ 126.139.870 του αντιστοίχου τριμήνου του 2007.
§ Το ποσοστό μείωσης στο ΣΕΜΠΟ ανήλθε σε 59,63% έναντι του αντιστοίχου εννεαμήνου του 2007
§ Τα συνολικά έξοδα της περιόδου παρουσιάζουν μείωση κατά 20,56% και ανήλθαν σε Ευρώ 83.964.089 έναντι Ευρώ 105.688.162 της αντίστοιχης περιόδου του 2007. Η μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 26,96%, συνέπεια των κινητοποιήσεων των εργαζομένων, συνετέλεσε κατά κύριο λόγο στην μείωση αυτή των εξόδων
§ Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανέρχεται σε Ευρώ 923.489 έναντι Ευρώ 26.733.214 του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2007, ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους παρουσίασε ζημία που ανέρχεται σε Ευρώ 568.712, έναντι κερδών Ευρώ 19.983.544 της αντίστοιχης περιόδου του 2007.
§ Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 30.9.2008 ανήλθαν σε Ευρώ 43.791.691 έναντι Ευρώ 49.007.142 στις 31.12.2007 και Ευρώ 43.219.055 στις 30.9.2007.

4. Απόψεις για Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.
Ο ΟΛΠ στηρίζει τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη τόσο με τις επενδύσεις στη ΝΕΖ όσο και με τις επενδύσεις για τη συντήρηση των πλωτών δεξαμενών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΛΠ αποτελεί φορέα παροχής λιμενικών υπηρεσιών και ίσως η ανάληψη της λειτουργίας της ζώνης από εξειδικευμένο διαχειριστή να βελτιώσει τις υπάρχουσες συνθήκες.

5. Επενδυτικό πρόγραμμα 2009 – 2013. Μελλοντικοί στόχοι.
Ο προϋπολογισμός επενδύσεων του Οργανισμού για την 5ετία 2009-2013 διακρίνεται ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης & τον φορέα υλοποίησης, σε δύο ενότητες:
α) τον προϋπολογισμό δαπανών επενδύσεων της ΟΛΠ ΑΕ συνολικού ποσού €221,6 εκ. και
β) τα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα που προγραμματίζονται να εκτελεσθούν με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων ή έχουν ήδη ανατεθεί, εκτιμούμενου ύψους €537εκ., των οποίων ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης μπορεί να υπερβαίνει την εν λόγω 5ετία.

Αναφορικά με τον επιβατικό λιμένα περιλαμβάνεται συνολική δαπάνη 25,5 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 11 εκ. αφορούν τα έργα εκβάθυνσης του κεντρικού λιμένα, 3 εκ. για την επέκταση & εξοπλισμό του επιβατικού σταθμού Κανέλλου προς εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, 7 εκ. για περιφερειακά έργα διακίνησης επιβατικού κοινού Κρουαζιέρας στο Παλατάκι και 4,5 εκ. προβλέπονται για την μετατροπή της πέτρινης αποθήκης σε επιβατικό σταθμό.

Επίσης σε σχέση με τον επισκευαστικό χώρο, προβλέπεται συνολική δαπάνη € 5.8 εκ. για την αναβάθμιση & εκσυγχρονισμό της ΝΕΖ καθώς και 1,8 εκ. για την αναβάθμιση των πλωτών δεξαμενών εκ των οποίων 1,5 εκ. αφορούν την μεγάλης κλίμακας επισκευή της μικρής πλωτής δεξαμενής, η οποία είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση της λειτουργίας της από το νηογνώμονα. Το αντίστοιχο έργο για την μεγάλη πλωτή δεξαμενή ολοκληρώθηκε εντός του 2008, με κόστος σχεδόν 2.0 εκ.

Εντός του 2009 προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ΣΙΛΟ και την μετεγκατάσταση της εν λόγω δραστηριότητας εκτός του επιβατικού λιμένα. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2,3 εκ. και σχεδιάζεται για δυναμικότητα διαχείρισης άνω των 16000 τόνων.

Πέραν των ανωτέρω επενδύσεων και στην κατεύθυνση της εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας, προγραμματίζονται μεσο-μακροπρόθεσμα, έργα με εκτιμούμενο ύψος επενδύσεων 130 εκ. περίπου.
Τα έργα αυτά αφορούν στην αξιοποίηση των παρακάτω κτιριακών συγκροτημάτων:
- της Παγόδας, που σήμερα φιλοξενεί την Εκθεσιακή δραστηριότητα του ΟΛΠ για την οποία υπάρχουν σχέδια αξιοποίησής της σε συνδυασμό με τρίτο σταθμό για την Κρουαζιέρα,
- του Καστρακίου, μετά την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΟΛΠ που λειτουργούν εκεί, για το οποίο υπάρχουν σχέδια ανάπτυξης ναυτιλιακού κέντρου με συγκροτήματα γραφείων αλλά και εμπορικών,
- την μετατροπή της πολυώροφης αποθήκης στο Κεντρικό λιμάνι σε σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων του επιβατικού κοινού.

Το ήμισυ και άνω των επενδυτικών δαπανών της 5ετίας μένει να χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια της ΟΛΠ ΑΕ.

6. Επέκταση Προβλήτα Ι.
Τα έργα συνεχίζονται και ο ΟΛΠ έχει εξασφαλισμένα κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών, συνολικού ποσού 161 εκ., εκ των οποίων τα 42,5 εκ. αφορούν σε εκταμιεύσεις μέχρι τέλους του 2008 και τα υπόλοιπα 118,5 προβλέπονται να καταβληθούν την διετία 2009-2010.

Ήδη υπογράφηκαν οι συμβάσεις για το νέο Η/Μ εξοπλισμό που περιλαμβάνουν 4 Super Post Panamax & 3 Panamax, καθώς και σύστημα πυκνής στοιβασίας με 8 RMG και 4 RTG,

Για την υλοποίηση των επενδύσεων του μεγάλου έργου του Προβλήτα Ι προβλέπεται ότι το 50% θα καλυφθεί με δανεισμό από την ΕΤΕπ. Ήδη το πρώτο δάνειο, ύψους €35 εκ., η σύμβαση για το οποίο είχε υπογραφεί από τον Οκτώβριο του 2005 εκταμιεύθηκε στο τέλος Ιουλίου 2008 και είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες για έγκριση ανάλογου, συμπληρωματικού ποσού, βάσει του αυξημένου πλέον μεγέθους του έργου.


7. Σιδηροδρομική σύνδεση με Θριάσιο Πεδίο.
Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από τον ΟΣΕ και υπολογίζεται να υπερβεί τα 4 εκ. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους, οπότε αναμένεται μέχρι τέλους του 2008 να εκταμιευθεί ποσό ύψους 1,7 εκ. και τα υπόλοιπα 2,3 εκ. εντός του 2009.

8. Πρόταση για Τελωνεία.
Όλα τα τελωνεία θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα κτίριο που θα στεγάσει το Ε το ΣΤ της Ιχθυόσκαλας κλπ. Η πρόταση δεν είναι νέα έχει επαναλαφθεί πριν από δύο χρόνια. Με τον τρόπο και χώροι θα ελευθερωθούν και οι πελάτες θα εξυπηρετούνται ευκολότερα.


9. Υπογραφή σύμβασης για Νέο Εκθεσιακό – Συνεδριακό Κέντρο στο Παλατάκι.
§ Η κοινοπραξία βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης υποβολής αίτησης αδειοδότησης.
§ Εγγυημένο αντάλλαγμα 2,5εκ. κατ’ έτος. Περίπου 99εκ. σε τρέχουσες τιμές ή 35εκ. σε ΚΠΑ
§ Εκτιμώμενη επένδυση 85εκ.


10. Μεταφορά αποθηκών και Δημοσίων Υπηρεσιών (εμπορευματικό κέντρο – logistics).
Η μεταφορά αποθηκών απαραίτητη για τη σιδηροδρομική σύνδεση. Παράλληλα οι Δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται να βρίσκονται χωροταξικά κοντά στις αποθήκες ενώ είναι απαραίτητη και η βελτίωση των χώρων λειτουργίας που μόνο στους νέους χώρους μπορεί να επιτευχθεί.

11. Υλοποίηση σύμβασης για επέκταση – αναβάθμιση P-MIS.
Επένδυση περίπου 5εκ. μόνο για τον Προβλήτα Ι. Πέραν αυτού και με στόχο τον διαρκή εκσυγχρονισμό του ΟΛΠ, προϋπολογίζεται επιπλέον ποσό 1,8εκ. για συμπληρωματικό ηλεκτρονικό (hardware & software) & τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και 2,0 εκ. για μελέτες έργων.

12. Μηχανοργάνωση και των δύο Car Terminal.
Ολοκληρώθηκε η μηχανοργάνωση αλλά οι χρήστες δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά με αποτέλεσμα η πλήρη λειτουργία του συστήματος να μην έχει επιτευχθεί.

13. Ηλεκτρονικές πληρωμές.
Παρά την επέκταση του μέτρου σε συνεργασία και με άλλες τράπεζες οι χρήστες δεν εκμεταλλεύονται επαρκώς την υπηρεσία.

14. Ιστοσελίδα ΟΛΠ στο Internet. Προγράμματα εξυπηρέτησης πλοίων. Αντικειμενικοποίηση δραστηριοτήτων.
Στα πλαίσια της προωθούμενης ολοκλήρωσης της εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων βάσεων δεδομένων διαδραστικής πληροφόρησης και με γνώμονα την συνεπή εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πελατών του, δημοσιεύεται σε καθημερινή βάση, κατόπιν απόφασης της Διοίκησης, το πρόγραμμα – καταστάσεις εξυπηρέτησης των πλοίων που αφορούν πάσης φύσεως και τομέα δραστηριότητα:
§ Δεξαμενές
§ ΝΕΖ
§ ΣΕΜΠΟ
§ Car Terminals
§ Κρουαζιερόπλοια

15. Αναπροσαρμογή τιμολογίων.
Ήδη ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τους χρήστες. Πρόταση είναι το πάγωμα των τιμολογίων των δραστηριοτήτων που επλήγησαν από τις κινητοποιήσεις για ένα εξάμηνο. Στις λοιπές δραστηριότητες που δεν παρατηρούνται προβλήματα – Επιβατικό λιμάνι – γεγονός που αποδεικνύεται και από την αύξηση της διακίνησης θα τηρηθούν τα υπεσχημένα ή θα πραγματοποιηθεί αύξηση ΔΤΚ+1.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και αν στο δεύτερο εξάμηνο αποφασισθούν αυξήσεις από το ΔΣ ουσιαστικά θα πρόκειται για πάγωμα των τιμολογίων καθώς θα καλυφθούν μερικώς μόνο τα αυξημένα κόστη λόγω αυξήσεων μισθών ή/και πληθωρισμού που δεν νοείται να μη καλύψει ο Οργανισμός.


16. Αστακός
Το λιμάνι του Αστακού επωφελήθηκε τα μέγιστα από τις κινητοποιήσεις του Πειραιά. Εκμεταλλεύεται κρατικώς χρηματοδοτηθείσες υποδομές και παράλληλα λειτουργεί ως λιμάνι ενώ κατασκευάστηκε ως Βιομηχανική Ζώνη και δευτερευόντως ως λιμένας.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προσλήψεις
Νέες προσλήψεις προετοιμάζονται με στόχο τόσο τη πλήρη λειτουργία του ΟΛΠ χωρίς υπερωρίες καθώς και για την ανανέωση του προσωπικού. Οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας είναι πλήρως εξασφαλισμένες και παράλληλα οι ανάγκες του Οργανισμού δημιουργούν νέες θέσεις. – Προβλήματα ΑΣΕΠ-

Παγκόσμια Οικονομική Κατάσταση
Ανέφικτο επί του παρόντος να γίνουν προβλέψεις καθώς τα δεδομένα είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Ο ΟΛΠ κινδυνεύει κυρίως διότι θα είναι ακόμη δυσκολότερο να επανακάμψει το φορτίο μεταφόρτωσης που χάθηκε. Εκτιμήσεις ναυτιλιακών αναφέρονται σε περιορισμό των φορτίων για το μέλλον χωρίς επί του παρόντος να έχει φανεί αυτό στα αποτελέσματά τους. Ήδη διεθνείς Οργανισμοί εκτιμούν ότι η Κίνα θα διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης περίπου στο 9%.


Ευρύτερα Κινεζικά επενδυτικά σχέδια
Υπάρχει έντονη φημολογία για αγορά του κτιρίου Παπαστράτου και τη μετατροπή του σε βιοτεχνία.
1. Δεν αφορά τον ΟΛΠ η εν λόγω επένδυση και δεν σχετίζεται με την επένδυση στον ΠΙΙ & ΠΙΙΙ
2. H Cosco είναι ναυτιλιακή εταιρεία και λιμενικός διαχειριστής καθώς και κατασκευταστής connex. Δεν διαθέτει μεταποιητικές μονάδες.
3. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας και αφορά μεταποίηση που αν γίνει θα γίνει με τους Κανόνες που εφαρμόζονται από το Κράτος.
4. Δεν υπάρχει πλεονέκτημα για τον επενδυτή πέρα από αυτό που έχει οποιαδήποτε βιοτεχνία που εισάγει από τη Κίνα.


Σχέσεις με εργαζόμενους. Εκτίμηση λήξης των κινητοποιήσεων.
Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται χωρίς ουσιαστικό έρεισμα και αφορά διαφορά πολιτικής ιδεολογίας χωρίς πραγματική επιχειρηματολογία. Εκτιμάται ότι μετά τη ψήφιση της Σύμβασης από τη Βουλή δεν θα υπάρχει και πρακτικά λόγος για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Ο ΟΛΠ εφαρμόζει τη υπάρχουσας νομοθεσία και άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Παρόλα αυτά στα πλαίσια της νομιμότητας η Διοίκηση έχει επανειλημένως καλέσει την Συνδικαλιστική Ηγεσία να θέσει αιτήματα που πιθανώς μπορούν να ικανοποιηθούν με την προϋπόθεση όμως ότι το λιμάνι επανέρχεται στη κανονική λειτουργία.


Απεργία Φορτηγών – Εξυπηρέτηση Αγοράς
Ο ΟΛΠ έχει εντείνει τις προσπάθειες για την βελτίωση εξυπηρέτησης των Φορτηγών. Ήδη εξυπηρετούνται άνω των 900 ΦΔΧ ημερησίως προς την Αγορά και υπάρχει αισθητή μείωση των Ε/Κ στο ΣΕΜΠΟ με μόλις πριν από 10 εργάσιμες ημέρες καθώς σήμερα τα κουτιά στο ΣΕΜΠΟ ανέρχονται σε 9500.

Παράλληλα ο ΟΛΠ συνέστησε ειδική υπηρεσία για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση εμπορευματοκιβωτίων που περιέχουν εποχιακά, ευπαθή, ιατρικό υλικό κλπ, εμπορεύματα, συντόνισε την κατ’ εξαίρεση προώθηση περισσοτέρων των 500 εμπορευματοκιβωτίων.

Ναυάγια
Μέχρι τώρα έχουν μετακινηθεί 35 ναυάγια αλλά έχουν απομείνει άλλα 9 τα οποία μάλλον δεν θα είναι εφικτή η απομάκρυνσή τους διότι είναι δεσμευμένα για διάφορες παραβάσεις από το Δημόσιο και λήγει το χρονικό περιθώριο που θέτει η Νομοθεσία.

CAR TERMINALS
Πρόθεση της Διοίκησης είναι η κατασκευή πολυώροφου μεταλικού χώρου απόθεσης έκτασης 50000τμ ή 3100 θέσεων στη Γ8/Γ9/Γ10 ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση για αυτοκίνητα μεταφόρτωσης. Η επένδυση εκτιμάται ότι απαιτεί χρόνο απόσβεσης περίπου 5 ετών.

Απομάκρυνση δεξαμενών πετρελαιοειδών
Ο ΟΛΠ θεωρεί ότι η απομάκρυνση των δεξαμενών πετρελαιοειδών είναι απαραίτητη από μια κατοικημένη περιοχή και σε αυτό το θέμα είναι αλληλέγγυος με τους τοπικούς φορείς.

Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ο ΟΛΠ απέδειξε ότι δεν υπήρξε ουδέποτε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ή κάθετη σύμπραξη συνεπώς η απόφαση αναμένεται θετική.

Σύμβαση MSC
O ΟΛΠ επιθυμεί τη διατήρηση της μεγάλης αυτής ναυτιλιακής εταιρείας στον Πειραιά. Οπωσδήποτε οι κινητοποιήσεις έχουν δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα αλλά το επενδυτικό σχέδιο που υλοποιείται θα συμβάλλει στην επαναπροσέλκυση φορτίου μεταφόρτωσης


marinews


4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

στην ιστοσελίδα του ΥΕΝ υπάρχει η συνέντευξη τύπου του Παπαληγούρα στους ναυτιλιακούς συντάκτες.
Αν δεν μας αφορούσε η ιστορία θα μπορούσαμε να γελάμε μέχρι δακρύων με την ασχετοσύνη αυτών που αποφασίζουν για τις τύχες μας

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΠΩΣ Ο ΟΛΠ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 2004
ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΜΑΛΛΩΝ ΩΣ ΑΠΙΘΑΝΗ?
ΠΑΝΤΩΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΗΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΜΠΩΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?

Ανώνυμος είπε...

Εκεί που είχαν αγοράσει και τους προηγούμενους. Μόνο το χρώμα της ταμπέλας αλλάζει μεγάλε.
Ώρες, ώρες έχω την εντύπωση πως λείπατε χρόνια από την Ελλάδα και γυρίσετε προχθές.
Αλλά όπως λέει και ο επίτιμος...Μετά απο δέκα χρόνια κανείς δε θυμάται τίποτε.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΙΑ 10 ΕΔΩ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΞΕΧΑΣΑΝ