Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

ΣΤΑ ΚΛΑΡΚ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΜΕ ! !


Τη λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα το Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργου Ανωμερίτη, σύμφωνα με την Π.Δ. 362/92.

Όπως δήλωσε ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης «Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή των αναγκαίων γνώσεων (θεωρητικών - πρακτικών) για την επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση του εργατοτεχνικού και μη εργατοτεχνικού (διοικητικού - οικονομικού) προσωπικού του Ο.Λ.Π. σε ειδικότητες εργασιών λιμένος.
Η Σχολή θα λειτουργεί περιοδικά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π., εφόσον υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης ειδικευμένου προσωπικού στον Ο.Λ.Π. και θα αναστέλλει τη λειτουργία της εφόσον καλύπτονται οι παρουσιαζόμενες ανάγκες. Όταν η Σχολή δεν θα λειτουργεί το προσωπικό θα αποσπάται σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες του Ο.Λ.Π.
Η εκπαίδευση αποτελεί αναπτυξιακό στόχο της Εταιρείας, για τη βελτίωση των υπηρεσιών της και την αύξηση της παραγωγικότητάς της. Η Εταιρεία σχεδιάζει προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων, στα οποία αυτοί καλούνται να συμμετάσχουν με δαπάνη της Εταιρείας.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και οι απαιτήσεις χρηστών για παροχή λιμενικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στο σύγχρονο τρόπο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και γενικά παροχής σύγχρονων και ανταγωνιστικών λιμενικών υπηρεσιών με ταχύτητα, ασφάλεια και ποιότητα, επιβάλλουν την ανάγκη για επιπλέον κατάρτιση, εξειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Στόχος θα είναι το 2% του προσωπικού του Οργανισμού να είναι ημερησίως σε διαρκή εκπαίδευση.
Η πιστοποίηση της παρεχόμενης Εκπαίδευσης χορηγείται με σχετική βεβαίωση καταλληλότητας ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις των εκπαιδευόμενων ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.

MARINENEWS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: