Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΕΛΕΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (FINANCIAL VENDOR DUE DILIGENCE) ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ («ΤΑΙΠΕΔ») Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (η «ΟΛΠ» ή η «Εταιρία»)

21 Ιανουαρίου 2014

1. Εισαγωγή

1.1. Σύμφωνα με:
i) τις διατάξεις του μόνου άρθρου του Ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄151/2011) με το οποίο εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και στο πλαίσιο αυτού, το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015» (Κεφάλαιο Β΄, Τμήμα ΙΙ «Αποκρατικοποιήσεις»),
ii) το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων» που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα IV στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και εγκρίθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012(ΦΕΚ Α΄28/14.02.2012), και
iii) το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2013-2016» που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα 1, Κεφάλαιο Β, Πίνακας ΙΙ του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 που εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4093/2012 ( ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012)
περιελήφθη, μεταξύ άλλων, στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης και η αποκρατικοποίηση της ΟΛΠ.
1.2. Δυνάμει των με αριθμούς 195/27.10.2011 (ΦΕΚ Β2501/2011) και 206/25.04.2012 (ΦΕΚ Β2501/2011) (ΦΕΚ Β1363/2012) αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ συνολικό ποσοστό 74,14% του μετοχικού του μετοχικού της ΟΛΠ.
1.3. Με τον Ν. 3986/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ. Α 151) ιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων, υπό 1.1. ανωτέρω.
1.4. Το 2002, η ΟΛΠ και το Ελληνικό Δημόσιο συνήψαν σύμβαση παραχώρησης αναφορικά με το Λιμένα Πειραιώς, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε, επεκτάθηκε και κυρώθηκε δια νόμου, με την οποία παραχωρήθηκε στην ΟΛΠ το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της γης, των κτισμάτων και της υποδομής της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιώς, καθώς και το δικαίωμα σύναψης περαιτέρω παραχωρήσεων αναφορικά με τη λειτουργία μέρους αυτού σε τρίτους, έναντι καταβολής κατάλληλου ανταλλάγματος.
1.5. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνουν την προσόρμιση πλοίων, την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων και γενικού φορτίου, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών προς επιβάτες και επιχειρήσεις κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες σε κρουαζιερόπλοια και ακτοπλοϊκά (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, κλπ.) και παραχωρεί χώρους σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες σε λιμενικές δράσεις, αντί ανταλλάγματος.
2
1.6. Στο πλαίσιο της περαιτέρω αποκρατικοποίησης της ΟΛΠ, είναι αναγκαία η διενέργεια ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου τα αποτελέσματα του οποίου θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

2. Αντικείμενο της πρόσκλησης – Έργο προς ανάθεση- Χρόνος

2.1. Το προς ανάθεση έργο αφορά στη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ, και των λοιπών συμβούλων του Έργου (όπως ορίζεται αμέσως παρακάτω) και, εφόσον απαιτηθεί, της Εταιρίας σε σχέση με θέματα οικονομικής φύσεως αναφορικά με την πώληση έως και του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ και την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης της ΟΛΠ Α.Ε. με το Ελληνικό Δημόσιο (το «Έργο»), και θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:
i) Αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών για:
 τα τελευταία 3 πλήρη οικονομικά έτη, δηλαδή 2011, 2012 και 2013 και εφόσον απαιτηθεί για ενδιάμεση περίοδο του 2014
 προϋπολογισμό του 2014
ii) Αξιολόγηση του τρέχοντος επιχειρηματικού προγράμματος που εκπονείται από την Εταιρεία ή ισοδυνάμου υλικού (παραδοχές και στοιχεία, καθώς και εκτίμηση ενδεχόμενης αστοχίας- upside/downside risks)
iii) Πλήρη ανάλυση συγκεκριμένων στοιχείων (ποιότητα των κερδών, κεφάλαιο κίνησης, την επανεξέταση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, συμφωνία διαθεσίμων κλπ., τον καθαρό δανεισμό, την επανεξέταση των δραστηριοτήτων αντιστάθμισης κινδύνων, αν υπάρχουν, στοιχεία εκτός ισολογισμού, κλπ.)
iv) Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αναφορικά με παροχή διευκρινίσεων σε πιθανά ερωτήματα των ενδιαφερομένων επενδυτών
v) Παράδοση της λεπτομερούς έκθεσης ενδελεχούς οικονομικού ελέγχου στα αγγλικά με ανάλυση των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων.
2.2. Διάρκεια σύμβασης: Εννιά (9) μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου, όποιο εκ των δύο συμβεί αργότερα.
3. Απαιτούμενα προσόντα – Ελάχιστα κριτήρια επιλογής
Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καλούνται να καταθέσουν προσφορές οι οποίες κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
3.1. Εξειδικευμένες γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου οικονομικού ελέγχου (Financial Vendors Due Diligence) σε εταιρίες/οργανισμούς αντίστοιχου μεγέθους. Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε Δημοσίου συμφέροντος εταιρίες/οργανισμούς και εν γένει σε αποκρατικοποιήσεις, καθώς και στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρία (λιμενικές/ θαλάσσιες και ναυτιλιακές υπηρεσίες) θα εκτιμηθεί. Προτεινόμενη ομάδα έργου, δομή της ομάδας και σχετική εμπειρία των στελεχών της ομάδας με έμφαση στα προσόντα και την σχετική εμπειρία του επικεφαλής της ομάδας.
3
3.2. Παρουσίαση της προτεινόμενης προσέγγισης του έργου, των σημαντικών θεμάτων, της μεθοδολογίας/ιών που θα χρησιμοποιηθούν, του παραδοτέου/ων, ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος και τους προτεινόμενους οικονομικούς όρους συνεργασίας για το προς ανάθεση συμβουλευτικό έργο και ιδίως το προτεινόμενο ανώτατο όριο αμοιβής και εξόδων (cap) για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης. Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο του Έργου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
3.3. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ότι δεν τελούν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε σχέση εξάρτησης, οικονομικής ή άλλης μορφής, ή σε σχέση εντολής με την Εταιρία, τους υποψήφιους επενδυτές ή/και ανταγωνιστές τους, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες. Ο εν λόγω περιορισμός θα ισχύει και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ.

4. Διαδικασία Επιλογής

4.1. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 και του Κανονισμού του ΤΑΙΠΕΔ (A. 3, παρ. 2.2 (β) και 3.3) (ΦΕΚ Β’ 1695/16.05.2013), όπως τροποποιημένοι ισχύουν σήμερα. Η σύμβαση που θα συναφθεί δύναται να παραταθεί ή τροποποιηθεί προκειμένου να περιλάβει και συμπληρωματικές υπηρεσίες οι οποίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων θα καταστούν αναγκαίες και οι οποίες είτε από τεχνική ή οικονομική άποψη δεν μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση χωρίς να δημιουργείται μείζον πρόβλημα είτε είναι απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα και με την διάταξη του Α. 3, παρ. 3.5(ε) του Κανονισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο 3 κριτήρια, καθώς και συμπληρωματικά τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3049/2002. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Η ανάθεση θα γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση με, κατ΄ ανώτατο όριο, τρεις (3) υποψηφίους. Εάν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης είναι λιγότεροι από τρεις (3), η διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει και με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων υποψηφίων.
4.2. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο ή να μην προχωρήσει στην ανάθεση, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, μαζί με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, δηλώσεις και πληροφορίες, αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@hraf.gr, με την ένδειξη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΕΛΕΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (FINANCIAL VENDOR DUE DILIGENCE) ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ («ΤΑΙΠΕΔ») Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, μπορούν συμπληρωματικά και πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής, να υποβάλουν τις προσφορές τους και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, ΤΚ 105 62, 7ος Όροφος.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την 4 Φεβρουαρίου 2014, ώρα 17:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: