Παρασκευή 11 Ιουλίου 2008

το εξωδικο του πανικου τους


«Την 9/7/2008 και 10/7/2008 μας γνωστοποιήσατε ότι προτίθεστε να απέχετε η πρώτη και τρίτη από εσάς από την εργασία σας την Τετάρτη 16.7.2008 και την Πέμπτη 17.1.2008, η δε δεύτερη από εσάς την Πέμπτη 17.7.2008 και την Παρασκευή 18.7.2008.

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις σχετικές γνωστοποιήσεις σας, προβαίνετε στις ανωτέρω σαρανταοκτάωρες απεργίες προκειμένου «να μην εφαρμοστεί η υπ. αρ. 5111/2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μονομερούς καθορισμού των όρων αμοιβής των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων από τα διοικητικά συμβούλια της ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ καθώς και των υπολοίπων Οργανισμών Λιμένων και να εφαρμοστεί στους νεοπροσλαμβανόμενους η Συλλογική Σύμβαση των υπαλλήλων του ΟΛΠ».

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αδικαιολόγητη εμμονή σας να προχωρήσετε σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι παράνομες, όψιμες και προσχηματικές που στοχεύουν στα Πολιτειακά όργανα του Ελληνικού Κράτους και όχι στην ΟΛΠ ΑΕ.

Ειδικότερα οι απεργίες της πρώτης και δεύτερης από εσάς είναι παράνομες διότι με αυτές όχι μόνον διεκδικείται ερμηνεία του νόμου προς ορισμένη κατεύθυνση αλλά και ευθέως καλείται ο Οργανισμός σε παράνομη μη εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων. Το Σύνταγμα ωστόσο δεν επιτρέπει την εξάρτηση των πολιτειακών οργάνων, που ασκούν την νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία από οργανωμένα συμφέροντα, ούτε αποδέχεται κατάσταση ανομίας.

Από 31.12.2005 ο ΟΛΠ ΑΕ εξήλθε των διατάξεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 1, 5 περ. α, 15 εδ. β και 22 παρ. 2 Ν. 3429/2005. Στον ίδιο νόμο ρητώς περιελήφθη η διάταξη του άρθρου 13 σχετικά με το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό. Σε εκτέλεση της παρ. 4 του ιδίου άρθρου (13) και σύμφωνα με την εξουσιοδοτική αυτής διάταξη, εξεδόθησαν οι ΚΥΑ με αριθμ. 1760/2006 και 5111/2007.

Τα ανωτέρω, γνωστά σε εσάς, σας επαναλάβαμε ήδη με την από 23.4.2008 εξώδικο δήλωση του Οργανισμού προς την πρώτη και δεύτερη από εσάς, όπου επισημάναμε ότι το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο είναι απολύτως δεσμευτικό για τον ΟΛΠ ΑΕ. Άλλωστε, η επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσετε στις ανωτέρω εξώδικες ανακοινώσεις σας στερείται απολύτως βασιμότητας.

Ομοίως παράνομη είναι και η απεργία «συμπαράστασης» της τρίτης από εσάς ,δεδομένου ότι ουδεμία επιρροή στην έκβαση της απεργίας της πρώτης και δεύτερης μπορεί να επιφέρει.

Σε ότι αφορά στη μορφή των κινητοποιήσεων, είναι προφανές ότι έχετε εκ προθέσεως επιλέξει την πραγματοποίηση κυκλικής απεργίας, η οποία ακινητοποιεί ολόκληρη την επιχείρηση και πολλαπλασιάζει την οικονομική ζημία. Συγκεκριμένα κατά τις ημέρες που εξαγγείλατε απεργία, καθίσταται αδύνατη η αξιοποίηση της εργασίας της μεν πρώτης και τρίτης από εσάς την Παρασκευή 18.7.2008, της δε δεύτερης την Τετάρτη 16.7.2008. Εν συνόλω, με την διαδοχική απεργία εναλλασσόμενων ομάδων εργαζομένων ακινητοποιείται ο Οργανισμός επί ένα συνεχές τριήμερο.

Εφιστούμε την προσοχή σας στις έννομες συνέπειες της επιλογής σας αυτής, υπενθυμίζοντας ότι η άρνηση του εργοδότη να απασχολήσει το μέρος των εργαζομένων που δεν απεργεί, συνιστά άσκηση δικαιώματος παρεχόμενο σε αυτόν από το άρθρο 656 ΑΚ. Ήτοι δικαιώματος να μην αποδεχθεί την εργασία των μη απεργούντων και να μην καταβάλλει μισθό σε αυτούς, ως συνέπεια της μερικής απεργίας ορισμένων εργατών ή υπαλλήλων, εκ της οποίας δεν μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχειρήσεως.

Η εξαγγελία των νέων απεργιακών κινητοποιήσεων είναι προσχηματική δεδομένου ότι οι πρόσφατες, εκτεταμένες και ιδιαιτέρως επιζήμιες για τον ΟΛΠ ΑΕ απεργιακές κινητοποιήσεις σας κρίθηκαν τελεσιδίκως (αρ. αποφάσεως 258/2008 του Εφετείου Πειραιώς) παράνομες και καταχρηστικές.

Μάλιστα δε κατά τον μακρότατο χρόνο που διήρκεσαν οι ανωτέρω κινητοποιήσεις ουδέποτε ετέθη εκ μέρους σας ζήτημα μη εφαρμογής της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως , γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος από της ενάρξεως εφαρμογής της χωρίς εκ μέρους σας να έχει προκριθεί αναγκαιότητα πραγματοποίησης ουδεμιάς σχετικής απεργιακής κινητοποίησης.

Είναι πασιφανές, αυταπόδεικτο και πασίδηλο ότι ενδεχόμενη εμμονή σας στην πραγματοποίηση των απεργιών που εξαγγείλατε θα προκαλέσει περαιτέρω οικονομική ζημία σε βάρος του Οργανισμού, των συναλλασσομένων χρηστών του Λιμένος Πειραιώς αλλά και της εθνικής οικονομίας. Η δε οικονομική κατάσταση του Οργανισμού παρουσιάζεται ήδη ιδιαιτέρως επιβαρυμένη, με εκδήλωση ζημίας στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, ως αποκλειστική συνέπεια των κινητοποιήσεων σας.

Για τους λόγους αυτούς, αρνούμαστε στο σύνολό του το περιεχόμενο των από 9.7.2008 και 10.7.2008 εξωδίκων γνωστοποιήσεων σας.

Με την επιφύλαξη δε παντός νομίμου δικαιώματος του ΟΛΠ ΑΕ, καταγγέλουμε τις ενέργειες σας περί πραγματοποιήσεως νέων απεργιακών κινητοποιήσεων, ως κατάφωρα παράνομες και έκδηλα προσχηματικές.

Σας καλούμε άμεσα να μην προχωρήσετε στην πραγματοποίηση των κινητοποιήσεων που εξαγγείλατε για την 16η, 17η και 18η Ιουλίου και να απέχετε από κάθε παρόμοια ενέργεια.

Σε αντίθετη δε περίπτωση, σας δηλώνουμε ότι ο Οργανισμός επιφυλάσσεται να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προκειμένου να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Με την ρητή επιφύλαξη του συνόλου των δικαιωμάτων του Οργανισμού, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην «Ένωση Μονίμων & Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ», στην «Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας» (ΟΜΥΛΕ) και στον «Σύνδεσμο Εποπτών- Αρχιεργατών ΟΛΠ», προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: